دهكده ی جك واس ام اس دوستان عزیز اس ام اس ها و لطیفه های خودتونو می توانید در قسمت نظرات بگید تا به سایت وارد کنم ... .............. اهل خراسانم روزگارم خوب نیست... دانشجوی رشته عمرانم... بی پولم وجیبم خالیست... قلبم بارها شکسته است... احساس من این است... که بی کس ترازمن تودنیا نیست... روزگارم بد می گذرد... اما خداهست... پس غمی نیست... http://1000jok20.mihanblog.com 2020-08-05T09:42:56+01:00 text/html 2011-08-13T04:00:25+01:00 1000jok20.mihanblog.com مدیر وبلاگ نظر بدهید لطفا... http://1000jok20.mihanblog.com/post/598 <P>سلام خدمت همه&nbsp; دوستان&nbsp; عزیز</P> <P>این قدر نظرات شما کمه که آدم هوس میکنه قید وبلاگو بزنه لطفا نظر بد ییییییییییییییییییییییییییییییییییید.</P> <P>ضمنا تو نظر سنجی تا به الان جک غضنفر از همه بیشتر مخاطب داشته پس منم سعی میکنم بیشترش کنم.</P> <P>......................................</P> text/html 2011-08-13T03:03:55+01:00 1000jok20.mihanblog.com مدیر وبلاگ اشعاری خواندنی و پندآموز از نوای اصفهانی http://1000jok20.mihanblog.com/post/597 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">واجب الحج شدگانی كه از این بوم و برند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عازم خانه ی حق اند و زحق بی خبرند</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr style="COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">دلشان چون حجرالاسود سخت است و سیاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; از خدا غافل و مشتاق طواف حجرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">واجب الحج شده اند امسال از مال كسان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ناكسان بین كه به سوی چه كسی ره سپرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">به اله كه این غافله این حجاج ریا كار و دنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظاهر آراستگانند ولی بد سیرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">برده از یاد به كل مسئله ی خمس و زكات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیر دین فقرا مانده به پا تا به سرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">زن و مرد و پسر و دختر و هم میهنشان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه از جور همین طایفه ی خونین جگرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">هست در كوی همین طایفه بس پیر و فقیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كز تهی دستی در آتش غم شعله ورند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">این همه حاجی از این كشور این قدر گدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بهر نانی به فغان بر سر رهگذرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">سعی دارد كه شود گفته ی مجمیر تعریف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهر اینان كه ز راه بشریت بدرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">بو بصیر آنكه به تاریخ ذریرش شمرند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رفت و از حضرت صادق پرسید&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">كه ایا زاده ی پیغمبر حجاج امسال&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; گویی از وضع صدا بیش تر از پیشترند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">حضرت آنگاه دو انگشت مبارك بگشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفت بنگر كه ایشان بشرند یا جانورند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">بو بصیر آنگه از دیده ی دل كرد نظر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دید محرم شدگان اكثرشان گاو و خرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">هر چه حاجی رود از كشور ما نیز كنون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; با چنین وضع از این گاو و خران پست ترند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">گاه احرام به فكر همه مشغول خداست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;غرق ، این طایفه در فكر قماش و شكرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">همه نشنیده صدای حق و لبیك گویان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; در منا چون شتران در عقب یكدیگرند&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">چون ابوطالب یزدی همه هنگام طواف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; گردن افراشته مستوجب ضرب تبرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">كاشكی صاعقه ای آید سوزد همه را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تا دگر شمع از این خانه به مسجد نبرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">تا دگر نان نگذارند به خوان دیگران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; با وجودی كه كسان همه بی ما حضرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">هیچ كس مانع این فرقه ی جاهل نشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; كه خطا كرده و در نزد همه محترمند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">نهی منكر نكنند امر به معروف كسان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; اولیای وطن ما چقدر بی هنرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-ascii-font-family: Georgia; mso-hansi-font-family: Georgia">حرمت آنان كه برین قوم گذارند (امیر)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردمی كور دل ابله و كوتاه نظرند</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #00cc00; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;شادروان نوای اصفهانی</SPAN></B> text/html 2011-08-13T02:47:49+01:00 1000jok20.mihanblog.com مدیر وبلاگ زندگی نامه مولانا جلال الدین محمد بلخی http://1000jok20.mihanblog.com/post/596 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مولانا جلال الدین محمد بلخی ؛ رومی؛ فرزند بهاالدین الولد سطان العلماء در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ در شهر بلخ متولد شد.هنوز بحد رشد نرسیده بود كه پدر او به علت رنجشی كه از سلطان محمد خوارزمشاه پیدا كرده بود شهر و دیار خود راترك كرد و با خاندان خود به عزم حج و زیارت كعبه از بلخ مهاجرت نمود. در نیشابور به زیارت » عطار « عارف مشهور قرن هفتم شتافت . » جلال الدین « را ستایش كرد . وكتاب اسرار نامه ئ خود را به او هدیه داد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پدرش از خراسان عزم بغداد كرد واز آنجا پس از سه روز اقامت در مدرسه مستنصریه عازم مكه شد. وپس از بر آوردن مناسك حج قصد شام كرد و مدتها در آن شهر ماند و در پایان عمر به شهر قونیه رفت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و به ارشاد خلق میپرداخت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جلال الدین محمد پس از وی در حالی كه بیش از24 سال از عمرش نمی گذشت بر مسند پدر نشست و به ارشاد خلق پرداخت . در این هنگام برهان الدین محقق ترمذی كه از تربیت یافتگان پدرش بود, به علت هجوم تاتار به خراسان و ویرانی آن سرزمین به قونیه آمد و مولانا او را چون مراد و پیری راه دان برگزید و پس از فوت این دانا مدت 5 سال در مدرسه پر خود به تدریس فقه و سایر علوم دین مشغول شد . تا آنكه در سال 642 هجری به شمس تبریزی برخورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شمس و افادات معنوی او در مولانا سخت اثر كرد . مولانا قبل از ملاقات با شمس مردی زاهد ومتعبد بود و به ارشاد طالبان وتوضیح اصول و فروع دین مبین مشغول بود . ولی پس از آشنایی با این مرد كامل ترك مجالس وعظ وسخنرانی را ترك گفت ودر جمله صوفیان صافی واخوان صفا درآمد وبه شعر وشاعری پرداخت واین همه آثار بدیع از خود به یادگار گذاشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شمس بیش از سه سال در قونیه نماند وبه عللی كه به تفضیل در شرح احوال مولانا باید دید . شبی در سال 645 ترك قونیه گفت وناپدید شد . مولانا در فراغ او روز گار ی بس ناروا گذراند وچون از وی نا امید شد دل به وپس از او به حسام الدین چلپی سپرد و به در خواست او به سرودن اشعار مثنوی معنوی مشغول شد. و اشعار این كتاب را به حسام الدین عرضه میكرد, تا اینكه سر انجام در اوایل سال 672 هجری به دیدار یار شتافت. مولانا در زمانی می زیست كه دوران اوج ترقی و درخشش تصوف در ایران بود. در طی سه قرن پیش از روزگار زندگی او, درباره اقسام علوم ادبی , فلسفی , دینی و غیره به همت دانشمندان و شاعران و نویسندگان نام آور ایرانی مطالعات عمیق انجام گرفته وآثار گرانبهایی پدید آمده بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شعر فارسی در دوره های پیش از مولانا با طلوع امثال رودكی , عنصری , ناصر خسرو , مسعود سعد , خیام ,انوری ,نظامی ,خاقانی راه درازی سپرده ودر قرن هفتم هجری كه زمان زندگانی مولوی است , به كمال خود رسیده بود. شعر عرفانی هم در همین دوره به پیشرفت های بزرگ نائل آمده و بدست عرفای مشهوری همچون سنایی , عطار و دیگران آثار با ارزشی مانندحدیقه , منطق الطیر , مصیبت نامه , اسرار نامه و غیره پدید آمده بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مولوی را نمی توان نماینده دانشی ویژه و محدود به شمار آورد. اگر تنها شاعرش بنامیم یا فیلسوف یا مورخ یا عالم دین, در این كار به راه صواب نرفته ایم . زیرا با اینكه از بیشتر این علوم بهره وافی داشته و گاه حتی در مقام استادی معجزه گر در نوسازی و تكمیل اغلب آنها در جامعه شعرگامهای اساسی برداشته , اما به تنهایی هیچ یك از اینها نیست, زیرا روح متعالیو ذوق سرشار, بینش ژرف موجب شده تادر هیچ غالبی متداول نگنجد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شهرت بی مانند مولوی بعنوان چهره ای درخشان و برجسته در تاریخ مشاهیرعلم و ادب جهان بدان سبب است كه وی گذشته از وقوف كامل به علوم وفنون گوناگون, عارفی است دل اگاه, شاعری است درد شناس, پر شور وبی پروا و اندیشه وری است پویا كه ادمیان را از طریق خوار شمردن تمام پدیده های عینی و ذهنی این جهان, همچون: علوم ظاهری , لذایذ زود گذر جسمانی, مقامات و تعلقات دنیوی , تعصبات نژادی, دینی و ملی, به جستجوی كمال و ارام و قرار فرا می خواند. آنچه مولانا میخواهد تجلی خلق و خوی انسانی در وجود آدمیان است كه با تزكیه درون و معرفت حق و خدمت به خلق و عشق و محبت و ایثا و شوق به زندگی و ترك صفات ناستوده به حاصل می آید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هنر بزرگ او بحث و برسی های دلنشین و جاودانه ای است كه به دنبال داستان ها پیش می آورد و اندیشه های درخشان عرفانی و فلسفی خود را در قالب آنها قرار میدهد. داستان بهانه ای است تا بهتر بتواند در پی حوادثی كه در قصه وصف شده ، مقاصد عالی خود را بیان دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در تعریف تصوف سخنان بسیار آمده است. از ( ابو سعید ابو الخیر ) پرسیدند كه صوفی كیست؟ گفت: آنكه هر چه كند به پسند حق كند و هر چه حق كند او بپسندد. صوفیان ترك اوصاف و بی اعتنایی به جسم و تن را واجب می شمارند و دور ساختن صفات نكوهیده را آغاز زندگی نو وتولدی دیگر به شمار می آورند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">چکیده مطالب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نام: جلال الدین محمد بلخی رومی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نام پدر: بهاء الدین الولد سلطان العلماء</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تاریخ و محل تولد: ۶ ربیع الاول ۶۰۴-- بلخ</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهمترین وقایع زندگی مولانا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>۵سالگی خانواده اش بلخ را به قصد بغداد ترک کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>۸سالگی از بغداد به سوی مکه و از آنجا به دمشق و نهایتاْ به منطقه ای در جنوب رود فرات در ترکیه نقل مکان کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>۱۹</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سالگی با گوهر خاتون ازدواج کرد و دوباره به قونیه (محلی در ترکیه امروزی) رفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>۳۷</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سالگی در روز شنبه ۲۶ جمادی آلخر ۶۴۲ ه.ق با شمس ملاقات کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>۳۹</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سالگی در ۲۱ شوال ۶۴۳ شمس قونیه رو ترک کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معروفترین کتابهای مولانا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>:<BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دیوان شمس- مثنوی معنوی- فیه ما فیه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">تاریخ و محل فوت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>:<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><BR><SPAN lang=FA dir=rtl>در غروب روز ۵جمادی الاخر ۶۷۲ه.ق در سن ۶۸ سالگی در قونیه فوت کرد که الان مقبره این شاعر برزگ قرن ششم در قونیه (ترکیه امروزی) می باشد که محل زیارت عاشقان و شیفتگان این شاعر برزگ هستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></SPAN> text/html 2011-03-21T08:50:14+01:00 1000jok20.mihanblog.com مدیر وبلاگ خنده و شوخی پیامبر (ص) http://1000jok20.mihanblog.com/post/517 <P align=right><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>خنده و شوخی پیامبر (ص)</FONT></P></FONT> <P align=right><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>یک روز پیرزنی که در برخی از خبرها، از او به نام صفیه یاد شده است، در مجلس پیامبر </FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>(ص) حاضر بود</FONT></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>. <BR>پیامبر فرمود </FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>:<BR>- پیرزن ، وارد بهشت نمی شود</FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>.<BR>صفیه که از شنیدن این خبر ناراحت شده بود، ناگهان شروع به گریستن نمود</FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>.<BR>پیغمبر (ص) خندید و گفت</FONT></FONT><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>:<BR>- مگر در قرآن نخوانده ای که : زنان پیر، به صورت دوشیزگان وارد بهشت می شوند<FONT face=Tahoma color=#7f0000>.</P></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2011-03-20T18:01:30+01:00 1000jok20.mihanblog.com مدیر وبلاگ نوروز1390 http://1000jok20.mihanblog.com/post/518 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=5><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عیدتان مبارک................</FONT>